GLOBAL TRAVEL SERVICES
 
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin
Aydınlatma Metni
 
Global Turizm Servisleri Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
a)   Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
 
KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak şirketimiz Global Turizm Servisleri Tic. Ltd. Ştitarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
Toplanan kişisel verileriniz,hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak Şirketimizin ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,talep ve şikayetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikayet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,Şirketimizin, bayilerimizin, şubelerimizin, grup şirketlerimizin ve Şirketimizin iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/yetkili/çalışan değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak,KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, bayilerimize ve şubelerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 
 
c)   Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, telefon, sosyal medya araçları ve fiziki kanallar (anket doldurma/matbu form vb.) gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanabilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
d) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiztarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden; 
 
·         Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;
 
·         Şahsen başvuru ile,
·         Noter vasıtasıyla,
·         Başvuru sahibince info@global-travelservices.com e-posta adresine gönderilmek suretiyle,
 
tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
 
Başvuru formu aşağıda belirtilmiştir.
 
 
Global Turizm Servisleri Tic. Ltd. Şti.” (Veri Sorumlusu) Bilgileri:
 
Firma Tam Unvanı                   :Global Turizm Servisleri Tic. Ltd. Şti
Adres                                      : Halaskargazi Cad. No:135 Ak Apt. K:8 D:15 Şişli/İSTANBUL
Vergi Kimlik No                       : 3960526569
E-posta Adresi                        : info@global-travelservices.com
 
 
 
 
 
 
 
Detaylı bilgi için; info@global-travelservices.com adresinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
 

  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Veri Sahibi Bilgi Talep Ve Başvuru Formu
GLOBAL TRAVEL SERVICES

 

 
 
Lütfen  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") na uygun olarak yönelteceğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak tarafımıza iletiniz.
 
Yaptığınız başvuruyu, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.
 
Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevabımızın 10 sayfayı geçmesi halinde, 10. sayfadan sonraki her bir sayfa için 5 Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır.
 
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
•           Şahsen başvuru ile,
•           Noter vasıtasıyla,
•           Başvuru sahibince info@global-travelservices.com e-posta adresine gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletilebilecektir. 
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
 
Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru
(Başvuru sahibinin bizzat Şirket merkezimize gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
Halaskargazi Cad. No:135
Ak Apt.K:8 D:15
Şişli/İSTANBUL
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter vasıtasıyla tebligat
Halaskargazi Cad. No:135
Ak Apt. K:8 D:15
 
Şişli/İSTANBUL
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Elektronik posta (KEP) yoluyla başvuru
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
 
 
 
 
 
 
Adı-Soyadı
 
T.C. Kimlik No
 
Adres
 
Telefon Numarası
 
E-posta Adresi
 
 
2.   Şirketimiz ile Olan İlişkiniz
 
Şirketimiz İle Olan İlişkiniz
 
Şirketimiz İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim
 
 
3.   Talep Hakkında Açıklama
 
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.
 
 
 
4.   Konuya İlişkin Ek Belgeler
 
Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve ilgili belgeleri başvurunuzla birlikte iletiniz.
 
 
 
 
5.   Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 

 Adresime gönderilmesini istiyorum.           ............                        

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.   ............

E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 Elden teslim almak istiyorum.  ............

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Başvuru Sahibi (kişisel veri sahibi) *

 

Adı Soyadı                  :

Başvuru Tarihi            :

İmza                            :

 

 

*Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.